» ประวัติ และข้อมูลทั่วไป
    + ข้อมูลทั่วไปของท้องถิ่น
    + ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
       ระบบบริการสาธารณูปโภค
       ขั้นพื้นฐาน
    + ด้านเศรษฐกิจ
    + ด้านสังคม
    + ศักยภาพของท้องถิ่น
 » โครงสร้าง
     การแบ่งส่วนราชการ
 » ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 » ทำเนียบบุคลากร
 » อำนาจหน้าที่
 » แผนพัฒนา 3 ปี
 » วิสัยทัศน์ พันธกิจ
     จุดมุ่งหมาย
 » ภาพกิจกรรมแม่จัน
นางสาวปิยนุช  ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน
 
 
 
 
 
  »  เกี่ยวกับเรา

» ประวัติเทศบาลตำบลแม่จันเบื้องต้น

ปี พ.ศ. 2499 เป็นสุขาภิบาล ชื่อว่า “สุขาภิบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย” (ตาม ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 49 เล่ม 73 ตอนที่ 45 วันที่ 30 พฤษภาคม 2499)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล
เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542

ตราเทศบาลตำบลแม่จัน

ความหมาย  ดวงตราเทศบาลตำบลแม่จัน   เป็นรูปวงกลมล้อมรอบภายในเป็นภาพพญานาคพ่นน้ำอยู่ในน้ำ ด้านหลังเป็นทุ่งนาข้าวมีภูเขาล้อมรอบ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่นที่มีน้ำดี  ข้าวดี  ภูมิอากาศดี

» ข้อมูลทั่วไปของท้องถิ่น

- ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

เทศบาลตำบลแม่จัน
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย บนทางหลวงสาย 110 ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร บริเวณละติจูด 99 องศา ถึง ละติจูด 100 องศาเหนือ และลองติจูด 20 องศา 15 ลิปดาตะวันออก พิกัดเอ็นซี 894275 ห่างจากกรุงเทพมหานครฯ ประมาณ 857 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ        ติดต่อกับบ้านศาลา (อบต.แม่จัน) หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จัน
                      อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้            ติดต่อกับบ้านปงตอง (อบต.แม่จัน) หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จัน
                      อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านห้วยเวียงหวาย (อบต.แม่จัน) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่จัน
                      อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับบ้านป่าบง (อบต.ป่าตึง) หมู่ที่ 2 ตำบลป่าตึง
                      อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลแม่จัน  ในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2548) มีพื้นที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร มีประชากร ทั้งหมด 4,080 คน แยกเป็นชาย 1,959 คน หญิง 2,121 คน มีจำนวนหลังคาเรือน 2,022 หลังคาเรือน ประกอบด้วย พื้นที่ของหมู่บ้านต่างๆ ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่
    1. หมู่ที่ 1 บ้านร้องผักหนาม
    2. หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านแม่จัน
    3. หมู่ที่ 3 ชุมชนแม่จันตลาด
    4. หมู่ที่ 4 ชุมชนเด่นป่าสัก
    5. หมู่ที่ 5 ชุมชนปงตอง
    6. หมู่ที่ 7 ชุมชนเหมืองฮ่อ
    7. หมู่ที่ 8 ชุมชนศาลา

6 ชุมชน ได้แก่
    1. ชุมชนแม่จัน ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 1(บางส่วน),หมู่ที่2
    2. ชุมชนแม่จันตลาด ประกอบด้วย พื้นที่ หมู่ที่ 3
    3. ชุมชนเด่นป่าสัก ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 4 (บางส่วน)
    4. ชุมชนปงตอง ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 5(บางส่วน)
    5. ชุมชนเหมืองฮ่อ ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 7
    6. ชุมชนศาลา ประกอบโดยพื้นที่ หมู่ที่ 8(บางส่วน )

-สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิประเทศ  : ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลแม่จัน มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ทางทิศตะวันตกและ ทิศเหนือมีแม่น้ำจันไหลผ่าน
สภาพภูมิอากาศ  : สภาพภูมิอากาศของเทศบาลตำบลแม่จัน เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
      - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม รวม 3 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส
      - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน–เดือนตุลาคม รวม 5 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 39 องศาเซลเซียส ฝนตกชุกที่สุด ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
      - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน–เดือนกุมภาพันธ์ รวม 4 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 7- 10 องศาเซลเซียส

- สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม

         ชุมชนมีลักษณะที่เป็นแบบเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม ลักษณะชุมชนที่เป็นแบบ เกษตรกรรมมีศูนย์กลางเดียว โดยศูนย์
กลางของชุมชนจะอยู่บริเวณตอนเหนือของชุมชนสองฝั่งของถนนหิรัญนคร ลักษณะศูนย์กลางของชุมชนที่เป็นย่านพาณิชยกรรม อยู่ในเขตเมืองที่ให้บริการสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคที่ ใช้ในชีวิตประจำวัน และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ จำเป็น
กับชุมชน

» ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม
    -ทางบกในเขตเทศบาล ถนนในเขตเทศบาลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การสัญจรไปมาส่วนใหญ่ใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์
รถยนต์ และรถโดยสารประจำทาง
    -ทางอากาศ มีท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากเทศบาล 25 กิโลเมตร

การไฟฟ้า
    - ปัจจุบันครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลแม่จันใช้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และมีการขยายการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ 2 ข้างถนน ตรอก ซอย เกือบทุกสาย

การประปา
   ในปัจจุบันระบบการประปาภายในเขตเทศบาลตำบลแม่จันอยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค คือ การประปาแม่จัน
ให้บริการด้านการประปาแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน

การสื่อสารและโทรคมนาคม
   การไปรษณีย์ โทรเลข ในเขตเทศบาลตำบลแม่จันมีจำนวน 1 แห่ง คือ
      - ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน
   โทรศัพท์ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จันใช้บริการจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย สาขาแม่จัน และบริษัท TT&T
      - จำนวนเลขหมายที่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จันใช้บริการมีทั้งสิ้น 782 เลขหมาย
      - โทรศัพท์สาธารณะ
          1. โทรศัพท์สาธารณะท้องถิ่นและทางไกล 23 เลขหมาย
          2. โทรศัพท์สาธารณะแบบใช้บัตร 11 เลขหมาย

» ด้านเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และรายได้ประชากร
    ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน มีการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรกรรม ด้านการพาณิชยกรรม และรับจ้างทั่วไป

การเกษตรกรรม
    ลักษณะการประกอบการเกษตรกรรมในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน เกษตรกรส่วนใหญ่จะทำนา และหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว
แล้วจะทำการเพาะปลูกถั่วเหลือง เป็นพืชฤดูแล้งพื้นที่เกษตรกรรมในเขตเทศบาลมีเนื้อที่ประมาณ 1,139 ไร่ ผลผลิตทางการ
เกษตรที่สำคัญ ได้แก่
    1.ข้าว มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 1,139 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 650 กิโลกรัม/ไร่ ได้ผลผลิต 740 ตัน/ปี
       และจำหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 5.50 - 9.00 บาท
    2.ถั่วเหลือง มีพื้นเพาะปลูกทั้งสิ้น 650 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 220 กิโลกรัม/ไร่ ได้ผลผลิต 143 ตัน/ปี
       และจำหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 9.00 - 12.00 บาท
       (ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน)

การอุตสาหกรรม
    การประกอบการอุตสาหกรรมในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง และมี โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ดำเนินการและประกอบการจำนวน 24 แห่ง ได้แก่
    - โรงสีข้าวขนาดใหญ่ จำนวน 6 โรง
    - โรงค้าไม้แปรรูป จำนวน 2 โรง
    - โรงงานซ่อม เครื่องยนต์ จำนวน 10 โรง
    - โรงงานอื่นๆ จำนวน 6 โรง
และยังมีการทำหัตถอุตสาหกรรม ได้แก่ การทำไม้กวาด เย็บปักประดิษฐ์ การตีมีด การแกะสลักไม้ เป็นต้น

การพาณิชยกรรม และการบริการ
    ในเขตเทศบาลตำบลแม่จันมีการประกอบธุรกิจหลายประเภท ได้แก่
    - ร้านค้าของชำต่าง ๆ จำนวน 180 ร้าน
    - ร้านค้าเครื่องดื่ม - อาหาร จำนวน 25 ร้าน
    - ร้านเสื้อผ้า จำนวน 30 ร้าน
    - บริการเสริมสวย จำนวน 14 ร้าน
    - ร้านอุปกรณ์เครื่องเหล็ก เครื่องยนต์ จำนวน 6 ร้าน
    - ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 ร้าน
    - สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 แห่ง

ธนาคารสถาบันการเงินและกิจการประกัน ได้แก่
    - ธนาคารจำนวน จำนวน 6 แห่ง
    - สถาบันการเงิน จำนวน 3 แห่ง
    - กิจการประกัน จำนวน 4 สาขา

การบริการ
    - มีโรงแรม จำนวน 1 แห่ง
    - สถานบริการและเริงรมย์ จำนวน 10 แห่ง

การท่องเที่ยว
   ในเขตเทศบาลตำบลแม่จันไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แต่จะมีอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้แก่
    - โป่งน้ำร้อน ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง
    - น้ำตกตาดทอง ตั้งอยู่ที่บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตึง
    - น้ำตกห้วยก้างปลา ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยก้างปลาหมู่ที่ 15 ตำบลป่าตึง
    - ลานทองอุทธยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตึง

การปศุสัตว์
    ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน มีการประกอบการปศุสัตว์ โดยมีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 78.18 ของเกษตรกรที่ทำการเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด รองลงมา คือ โคเนื้อ และสุกร ตามลำดับ ซึ่งมีพื้นที่ในการทำการปศุสัตว์ทั้งหมด 111 ไร่ และมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 220 ครัวเรือนที่ทำการปศุสัตว์ ดังแสดงรายละเอียดตามตาราง

   - จำนวนสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงแยกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่

โคเนื้อ

สุกร

ไก่พื้นเมือง

เป็ดเทศ

กระบือ

1
2
3
4
5
7
8

3
-
-
12
94
-
29

9
7
-
22
19
-
15

471
518
389
541
1,219
274
1,263

5
-
 -
 -
 9
 -
 -

-
-
-
4
23
 -
23

รวม

135

72

4,675

14

30

(ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน)

  - จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ของเทศบาลตำบลแม่จัน พ.ศ. 2549

หมู่ที่

จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด / ครัวเรือน

จำนวนพื้นที่ทำการเกษตร / ไร่

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
7
8

40
27
15
34
87
19
58

5
5
2
5
61
-
33

 

รวม

280

111

 

(ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน)
 
» ด้านสังคม

จำนวนประชากร
   มีประชากรทั้งสิ้นมีทั้งหมด จำนวน 4,221 คน จำแนกเป็นชาย 2,037 คน หญิง 2,184 คน จำนวนครัวเรือน 2,022 ครัวเรือน ประชากรสามารถแยกตามเพศ ได้ดังนี้
 
(ที่มา : สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง / ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548)

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม(คน)

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
7
8

ร้องผักหนาม
แม่จัน
แม่จันตลาด
เด่นป่าสัก
ปงตอง
เหมืองฮ่อ
ศาลา

45
269
518
451
173
149
311

39
277
595
465
204
156
333

95
607
1,183
1,003
377
306
650

 

77

ทะเบียนบ้านกลาง

43

52

95

 

รวม

 

1,959

2,121

4,080

 

การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
  - จำนวนสถาบันการศึกษา

สถานศึกษา

จำนวนห้องเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

  ร.ร.บ้านแม่จัน
  ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน.

34
26

48
41

1,130    คน
 949    คน

(ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3)

         เทศบาลมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการ การศึกษาเทศบาลตำบลแม่จัน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ปัจจุบันมี ห้องเรียนจำนวน 4 ห้อง นักเรียน ทั้งหมด 120 คน นักวิชาการศึกษา 1 คน ครูหัวหน้าศูนย์ 1 คน ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 4 คน ครูผู้ช่วย 4 คน แม่บ้าน 1 คน ยาม 1 คน โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของหัวหน้ากองการศึกษา

การศาสนา
- การศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 80 ศาสนาอื่น ประมาณร้อยละ 20
- มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนา ดังนี้
   วัด ที่พักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง
   ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง
   โบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่ง

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
   แบบแผนชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม โดยทั่วไปจะเป็นแบบ
ล้านนา เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด อุปนิสัย ใจคอ ประเพณี มีประเพณีต่างๆ เช่นประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประเพณีรดน้ำ ดำหัว ประเพณีสืบสะตา ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณีลอยกระทง (เดือนยี่เป็ง) ประเพณีทำบุญปอยและการทำบุญเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา ทอดกฐิน การประกอบ ศาสนกิจต่าง ๆ เป็นต้น

การสาธารณสุข
   สถานบริการและบุคลากรด้านสาธารณสุข ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน มีดังนี้
- โรงพยาบาล ขนาด 90 เตียง จำนวน 1 แห่ง
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง
- สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
- แพทย์ จำนวน 9 คน
- ทันตแพทย์ จำนวน 5 คน
- เภสัชกร จำนวน 8 คน
- พยาบาล จำนวน 66 คน
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 298 คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอ/ตำบล จำนวน 1 แห่ง
   สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่จัน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   - ทรัพยากรน้ำ
แหล่งน้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำจัน กว้างประมาณ 15 เมตร ยาวประมาณ 37 กิโลเมตร อยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน ประมาณ 3 กิโลเมตร ไหลผ่านพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2,3,7,8 เป็นลำน้ำที่เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูก
   - ทรัพยากรป่าไม้
ในเขตเทศบาลตำบลแม่จันไม่มีป่าไม้ แต่จะมีเขตป่าสงวนอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง 1 แห่ง คือ ป่าดอยบ่อและป่าแม่ข้าวต้ม
มีพื้นที่ 5,025 ไร่
   - ทรัพยากรธรณี
ในเขตเทศบาลไม่พบว่ามีแร่ธาตุที่สำคัญ แต่จะพบในเขตพื้นที่ใกล้เคียง คือ แร่กำมะถันพบบริเวณโป่งน้ำร้อน ตำบลป่าตึง
   - สภาพสิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไป ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน ปัญหาเรื่องความไม่สมดุลย์ของธรรมชาติตามระบบนิเวศยังไม่เกิดขึ้นมากนัก แต่ในอนาคตปัญหาจากของเหลือทิ้งอันได้แก่ ขยะมูลฝอยที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น เทศบาลตำบลแม่จันต้องเร่งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า

» ศักยภาพของท้องถิ่น

ด้านการเมือง – การบริหาร

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จันทั้งสิ้น 12 คน ประกอบด้วย
1. ประธานสภาเทศบาล 1 คน
2. รองประธานสภาเทศบาล 1 คน
3. คณะผู้บริหารจำนวน 4 คน
4. สมาชิกสภาเทศบาล 12 คน

การบริหารงานบุคคล มีอัตรากำลังดังนี้
- พนักงานเทศบาล จำนวน 21 คน
- ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 คน

- พนักงานครูเทศบาล จำนวน 4 คน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 13 คน
- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 29คน
รวมอัตรากำลังทั้งหมด จำนวน 71 คน

ส่วนการบริหารงานเทศบาล
   มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานทั่วไปของเทศบาลโดยแบ่งส่วนราชการเป็น
- สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล โดยแยกเป็นฝ่ายบริหาร งานทั่วไป ได้แก่ งานบริหารบุคคล
   งานด้านธุรการ งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นที่มิได้กำหนดไว้เป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่าย
   หนึ่งฝ่ายใด โดยเฉพาะและครอบคลุมถึงงานเกี่ยวกับสภาเทศบาลการเลือกตั้ง
- กองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ของ เทศบาลการรวบรวมข้อมูลสถิติแผนที่ภาษี
   และทะเบียนทรัพย์สิน การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าแทนตัวเงิน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- กองช่าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมงานตรวจสอบแบบ
   แปลน การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร งานออกแบบงานคำนวณ งานประมาณราคาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การควบคุมการ
   ซ่อมแซม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ
   งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวข้อง
- กองการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา งานประเพณี และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
   งานตรวจสอบเอกสารการรับเงิน เป็นต้น

การคลังท้องถิ่น

ฐานะการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- รายได้ (รวมเงินอุดหนุน และรายได้อื่น ๆ)  ประมาณการรายรับ 31,654,000 บาท .- บาท
- รายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 31,654,000 บาท .- บาท

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
การเลือกตั้ง
   เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผู้มาใช้สิทธิคิดเป็น ร้อยละ 47.50 มีผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งสิ้น 3,277 คน เป็นชาย 1,519 คน หญิง 1,725 คน มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนทั้งสิ้น 1,541 คน แยกเป็นชาย 686 คน หญิง 855 คน มีบัตรเสีย 79 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.13 มีผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิแต่ไม่ลงคะแนนจำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ 0

 
© เทศบาลตำบลแม่จัน 
555 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 0-5377-1369-70, 0-5377-1546, 0-5377-2154, โทรสาร 0-5377-2565