» ประวัติ และข้อมูลทั่วไป
    + ข้อมูลทั่วไปของท้องถิ่น
    + ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
       ระบบบริการสาธารณูปโภค
       ขั้นพื้นฐาน
    + ด้านเศรษฐกิจ
    + ด้านสังคม
    + ศักยภาพของท้องถิ่น
 » โครงสร้าง
     การแบ่งส่วนราชการ
 » ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 » ทำเนียบบุคลากร
 » อำนาจหน้าที่
 » แผนพัฒนา 3 ปี
 » วิสัยทัศน์ พันธกิจ
     จุดมุ่งหมาย
 » ภาพกิจกรรมแม่จัน
นางสาวปิยนุช  ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน
 
 
 
 
 
 
  »  ติดต่อเทศบาลตำบลแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน 
555 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 0-5377-1369-70, 0-5377-1546, 0-5377-2154, โทรสาร 0-5377-2565
 

 » เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลแม่จัน

   
สำนักปลัด

โทร 0-5377-1369-70, 0-5377-2154 โทรสาร 0-5377-2565

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

199 (0-5377-2199)

กองคลัง

โทร 0-5377-1369-70 ต่อ 115

กองช่าง

โทร 0-5377-1369-70 ต่อ 133

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร 0-5377-1369-70 ต่อ 114
โทร 0-5377-1369-70 ต่อ 107

กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โทร 0-5366-0835

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

1

นางสาวปิยนุช  ไชยกุล

นายกเทศมนตรี

0-5366-1161    08 1681 5179

2

นายเสกสรรค์ จันทร์ถิระกุล

รองนายกเทศมนตรี

0-5377-1369-70 ต่อ 136  08 9758 2666

3

นางอนงค์ เยาว์ธานี

รองนายกเทศมนตรี

0-5377-1369-70 ต่อ 138  08 6194 3356

4

นายสงวน ตุ่นหนิ้ว

ปลัดเทศบาล

0-5377-1369-70 ต่อ 129  08 1951 2576

5

-

รองปลัดเทศบาล

0-5377-1369-70 ต่อ 130    

6

นางสุพิน วัฒนา

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

0-5377-1369-70 ต่อ 113  08 9191 6441

7

นายอาทิตย์  พ้นภัย

ผอ.กองช่าง

0-5377-1369-70 ต่อ 131  08 9558 8803

8

นางกิ่งกาญจน์ ชูสกุลพัฒนา

ผอ.กองคลัง

0-5377-1369-70 ต่อ 110 08 5032 9843

9

พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

0-5377-1369-70 ต่อ 103 ,08 1568 8278

 กล่องรับข้อความ
  นาย   นาง    นางสาว
ชื่อ - นามสกุล:
ที่อยู่ :
E-mail :
เบอร์โทรศัพท์ :
หัวข้อ :
ข้อความ :


 กรุณานำหมายเลขห้าหลักนี้ใส่ในช่อง เพื่อยืนยันก่อนส่งข้างล่าง
 
 
 
© เทศบาลตำบลแม่จัน 
555 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 0-5377-1369-70, 0-5377-1546, 0-5377-2154, โทรสาร 0-5377-2565