เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

งานการเจ้าหน้าที่
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน   มาตรฐานตำแหน่งในระบบแท่ง ประเภททั่วไป   มาตรฐานตำแหน่งในระบบแท่ง ประเภทวิชาการ   มาตรฐานตำแหน่งในระบบแท่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น   มาตรฐานตำแหน่งในระบบแท่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น   พจนานุกรมสมรรถนะ ทุกสายงาน   รายงานผลการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีของบุคลกร   หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน   หลักเกณฑ์การคัดเลือกสรรหาบุคลากร ประกาศที่เกี่ยวข้อง   รายงานการประเมินผลตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลาการในหน่วยงานและการปฎิบัติงานประจำปีของบุคลากร   มาตรฐานทางจริยธรรม/จรรยาบรรณของบุคลากรและผลการประเมินแต่ละรอบ ปีงบประมาณ   แผนอัตรากำลัง 3 ปี   แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path)   แผนพัฒนาบุคลากร/ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร   คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คู่มือ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ