เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

การกำกับดูแลป้องกันการทุจริต
  รายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR)   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน   รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลแม่จัน   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)   ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลแม่จัน   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานด้วยความสุจริต   นโยบายของฝ่ายบริหารด้านการป้องกันและปรามปราบการทุจริต   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่จัน   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ในระบบ e-PlanNACC   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564   สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (2560 - 2564)   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 - 2564)   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือน   รายงานผลเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่จัน ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563