เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

การกำกับดูแลป้องกันการทุจริต
  รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนป.ป.ช. ประจำปี 2561   รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนป.ป.ช. ประจำปี 2562   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563   สรุปผลการดำเนินงานตามป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2560   สรุปผลการดำเนินงานตามป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2561   สรุปผลการดำเนินงานตามป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2562   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 - 2564)   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (2560 - 2564)