เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

การกำกับดูแลป้องกันการทุจริต
  รายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน   รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปี 2563   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)   ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลแม่จัน   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานด้วยความสุจริต   นโยบายของฝ่ายบริหารด้านการป้องกันและปรามปราบการทุจริต   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่จัน   รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนป.ป.ช.   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   สรุปผลการดำเนินงานตามป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (2560 - 2564)   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 - 2564)   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือน   รายงานผลเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่จัน ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563