เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

กิจกรรมโครงการต่างๆ
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม   การบูรณาการ (Intergrating) โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   กิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงาน   โครงการบุคคลต้นแบบด้านการรักษาวินัยในการปฏิบัติราชการเทศบาลแม่จัน   การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน   การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่จัน   กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงาน   จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ.2563