เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

สายตรงผู้บริหารและปลัดเทศบาล
สายตรง ถึงผู้บริหาร


นายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน
​เบอร์โทร 08-6912-7444

สายตรง ถึงผู้บริหาร


นายสงวน ตุ่นหนิ้ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน
​เบอร์โทร 09-3138-7598

สายตรง ถึงปลัดเทศบาล


นายประธาน เทพสาร
ปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน
​เบอร์โทร 08-0495-6535