เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร คณะผู้บริหารและปลัดเทศบาล
สายตรง ถึงผู้บริหาร


นางสาวปิยนุช ไชยกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน เบอร์โทร 0816815179


นายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน เบอร์โทร 0869127444


นางอนงค์ วงศ์ใหญ่ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน เบอร์โทร 0861943356


นายสงวน ตุ่นหนิ้ว ปลัดเทศบาล เบอร์โทร 0931387598