เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหารและปลัดเทศบาล
สายตรง ถึงผู้บริหาร


นายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน
​เบอร์โทร 0869127444

สายตรง ถึงปลัดเทศบาล


นายสงวน ตุ่นหนิ้ว
ปลัดเทศบาล​ตำบลแม่จัน
​เบอร์โทร 0931387598