» ประวัติ และข้อมูลทั่วไป
    + ข้อมูลทั่วไปของท้องถิ่น
    + ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ 2
       ระบบบริการสาธารณูปโภค
       ขั้นพื้นฐาน
    + ด้านเศรษฐกิจ 2
    + ด้านสังคม 2
    + ศักยภาพของท้องถิ่น
 » โครงสร้าง
     การแบ่งส่วนราชการ
 » ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 » ทำเนียบบุคลากร
 » อำนาจหน้าที่
 » แผนพัฒนา 3 ปี
 » วิสัยทัศน์ พันธกิจ
     จุดมุ่งหมาย
 » ภาพกิจกรรมแม่จัน
นางสาวปิยนุช  ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน
 
 
 
 

“แม่จันน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  นำเศรษฐกิจพัฒนาการศึกษา  พาชุมชนเข็มแข็ง” 

  »  เทศบาลตำบลแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจสำคัญ ในการปฏิบัติ  เพื่อคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้บรรยากาศของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่สร้างกระบวนการกระจายอำนาจ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลในฐานะหน่วยงาน ในการบริหารงานท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการ ในหลายรูปแบบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้ความสำคัญ กับการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระ ในการกำหนดนโยบายการ ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชน และความเป็น อิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การ บริหารงานบุคคล การเงิน และการคลังและมีอำนาจหน้าที่ ของตนเองโดยเฉพาะ
  »  ข่าวประกวดราคา
ลำดับ วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
1 23-07-2015 09:36:02  » รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในตำแหน่งและระดับเดียวกันมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารการศึกษา ๗)
2 15-07-2015 14:51:24  » สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รางระบายน้ำพร้อมบ่
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ศาลา ซอย 8 (สุดซอย) หมู่ที่ 8 
3 13-03-2014 15:17:33  » สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รางระบายน้ำและบ่อพ
เทศบาลตำบลแม่จัน มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รางระบายน้ำและบ่อพัก ตามรายละเอียดดังนี้
4 22-10-2013 15:57:03  » เปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหาร
เทศบาลตำบลแม่จัน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภาคเรียนที่ 2/2556 ตามรายละเอียดดังนี้
5 22-10-2013 15:23:44  » สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื
เทศบาลตำบลแม่จัน มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภาคเรียที่ 2/2556 ตามรายละเอียดดังนี้
    อ่านข่าวประกวดราคาอื่นๆ
  »  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หัวเรื่อง
 » รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในตำแหน่งและระดับเดียวกันมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารการศึกษา ๗)
 » รับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รับสมัครคัดเลือก
พนักงานเทศาลสายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 7) รับสมัคร
ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 - 11 สิงหาคม 2558 รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพทื 0-5377-1369-70
 » รับสมัครสอบคัดเลือก รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศ
ทศบาลตำบลแม่จัน  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย รับสมัครสอบคัดเลือก
พนักงานเทศบาลสายงานบริหารเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน
ในตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7) รับสมัครระหว่าง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 - 11 สิงหาคม  2558  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5377-1369-70
 » รับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
เทศบาลตำบลแม่จัน  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย รับสมัครคัดเลือก
พนักงานเทศบาลสายงานบริหารเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 7) รับสมัครระหว่าง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 - 11 สิงหาคม  2558  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5377-1369-70
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
  »  ประกาศจากเทศบาล
  หัวเรื่อง
 » สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ-บ่อพัก ถนนปงตอง
เทศบาลตำบลแม่จัน มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ-บ่อพัก ถนนปงตอง ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตามรายละเิอียดดังนี้
 » สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องเก็บของศาลาบำเพ็ญกุศล
เทศบาลตำบลแม่จัน มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องเก็บของศาลาบำเพ็ญกุศล ตามรายละเอียดดังนี้
 » รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ
เทศบาลตำบลแม่จัน  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่ง นิติกร  ระดับ 3-5/6ว จำนวน  1 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  ระดับ 3-5/6ว จำนวน  1  อัตรา
3. ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับ 3-5/6 ว จำนวน  1  อัตรา
4. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ 3-5/6 ว จำนวน  1  อัตรา
5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2-4/5 จำนวน  1  อัตรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5377-1369-70 ต่อ 135 ในวันและเวลาราชการ
 » ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
เทศบาลตำบลแม่จัน ขอประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ มีรายละเอียดดังนี้
  อ่านประกาศจากเทศบาลอื่นๆ
  »  เว็บบอร์ด
คำถามที่
คำถาม [จำนวนคำตอบ]
ผู้ถาม[วันที่ถาม]
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถ [0] srikrung.cc [22-04-2014 ]
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถ [0] srikrung.cc [17-04-2014 ]
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถ [0] srikrung.cc [10-04-2014 ]
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถ [0] srikrung.cc [09-04-2014 ]
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถ [0] srikrung.cc [01-04-2014 ]
 
 

 

 

 

 

 

 
© เทศบาลตำบลแม่จัน 
555 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 0-5377-1369-70, 0-5377-1546, 0-5377-2154, โทรสาร 0-5377-2565