» ประวัติ และข้อมูลทั่วไป
    + ข้อมูลทั่วไปของท้องถิ่น
    + ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ 2
       ระบบบริการสาธารณูปโภค
       ขั้นพื้นฐาน
    + ด้านเศรษฐกิจ 2
    + ด้านสังคม 2
    + ศักยภาพของท้องถิ่น
 » โครงสร้าง
     การแบ่งส่วนราชการ
 » ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 » ทำเนียบบุคลากร
 » อำนาจหน้าที่
 » แผนพัฒนา 3 ปี
 » วิสัยทัศน์ พันธกิจ
     จุดมุ่งหมาย
 » ภาพกิจกรรมแม่จัน
 » สถานีตรวจวัดระดับน้ำ
 » มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
 » คู่มือการพัฒนาข้าราชการตามสมรรถนะหลัก
 » สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 » ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 »ใบลา
      +ใบลาพักผ่อน
      +ใบลาป่วย คลอดบุตร กิจส่วนตัว
 »บริการประชาชน
    +แบบคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    +แบบคำขอลงทะเบียนคนพิการ
    +คู่มือบริการประชาชน
นางสาวปิยนุช  ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน
ติดตามน้ำ แม่น้ำจัน
 
 
 
 

“แม่จันน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  นำเศรษฐกิจพัฒนาการศึกษา  พาชุมชนเข็มแข็ง” 

  »  เทศบาลตำบลแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจสำคัญ ในการปฏิบัติ  เพื่อคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้บรรยากาศของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่สร้างกระบวนการกระจายอำนาจ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลในฐานะหน่วยงาน ในการบริหารงานท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการ ในหลายรูปแบบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้ความสำคัญ กับการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระ ในการกำหนดนโยบายการ ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชน และความเป็น อิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การ บริหารงานบุคคล การเงิน และการคลังและมีอำนาจหน้าที่ ของตนเองโดยเฉพาะ
  »  ข่าวประกวดราคา
ลำดับ วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
1 31-08-2015 13:26:33  » การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัด
โครงการ ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน
2 20-08-2015 15:08:18  » การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ
ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน หมู่ที่4
3 17-08-2015 13:31:52  » การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง
4 11-08-2015 14:03:09  » การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัด
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
5 23-07-2015 09:36:02  » รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในตำแหน่งและระดับเดียวกันมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารการศึกษา ๗)
    อ่านข่าวประกวดราคาอื่นๆ
  »  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หัวเรื่อง
 » การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย
โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำภายในฌาปนสถาน หมู่ที่5
 » ขอเชิญชวนร่วมโครงการ “ปั่นเพื่อพ่อ”
ขอเชิญชวนร่วมโครงการ “ปั่นเพื่อพ่อ”
 » แม่จันถนนคนเดิน คนดอย
ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมและซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องเล่น เครื่องใช้ ตลอดจนอาหาร ผัก ผลไม้อันหลากหลาย มากมาย ของทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ บริเวณแม่จันถนนคนเดิน (ถนนหิรัญนคร)  หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จัน  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
 » โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
  »  ประกาศจากเทศบาล
  หัวเรื่อง
 » รายงานผลการดำเนินงานปี 2558
รายงานผลการดำเนินงานปี 2558
 » ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
 » รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 » บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  อ่านประกาศจากเทศบาลอื่นๆ
  »  เว็บบอร์ด
คำถามที่
คำถาม [จำนวนคำตอบ]
ผู้ถาม[วันที่ถาม]
12345 [6] admin [17-11-2015 ]
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถ [0] srikrung.cc [17-04-2014 ]
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถ [0] srikrung.cc [10-04-2014 ]
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถ [0] srikrung.cc [09-04-2014 ]
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถ [0] srikrung.cc [01-04-2014 ]
 
 

 

 

 

 

 

 
© เทศบาลตำบลแม่จัน 
555 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 0-5377-1369-70, 0-5377-1546, 0-5377-2154, โทรสาร 0-5377-2565