» ประวัติ และข้อมูลทั่วไป
    + ข้อมูลทั่วไปของท้องถิ่น
    + ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ 2
       ระบบบริการสาธารณูปโภค
       ขั้นพื้นฐาน
    + ด้านเศรษฐกิจ 2
    + ด้านสังคม 2
    + ศักยภาพของท้องถิ่น
 » โครงสร้าง
     การแบ่งส่วนราชการ
 » ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 » ทำเนียบบุคลากร
 » อำนาจหน้าที่
 » แผนพัฒนา 3 ปี
 » วิสัยทัศน์ พันธกิจ
     จุดมุ่งหมาย
 » ภาพกิจกรรมแม่จัน
นางสาวปิยนุช  ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน
 
 
 
 

“แม่จันน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  นำเศรษฐกิจพัฒนาการศึกษา  พาชุมชนเข็มแข็ง” 

  »  เทศบาลตำบลแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจสำคัญ ในการปฏิบัติ  เพื่อคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้บรรยากาศของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่สร้างกระบวนการกระจายอำนาจ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลในฐานะหน่วยงาน ในการบริหารงานท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการ ในหลายรูปแบบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้ความสำคัญ กับการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระ ในการกำหนดนโยบายการ ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชน และความเป็น อิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การ บริหารงานบุคคล การเงิน และการคลังและมีอำนาจหน้าที่ ของตนเองโดยเฉพาะ
  »  ข่าวประกวดราคา
ลำดับ วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
1 31-08-2015 13:26:33  » การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัด
โครงการ ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน
2 20-08-2015 15:08:18  » การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ
ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน หมู่ที่4
3 17-08-2015 13:31:52  » การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง
4 11-08-2015 14:03:09  » การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัด
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
5 23-07-2015 09:36:02  » รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในตำแหน่งและระดับเดียวกันมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารการศึกษา ๗)
    อ่านข่าวประกวดราคาอื่นๆ
  »  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หัวเรื่อง
 » เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลแม่จันประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
สามารถดูได้ตามลิงก์ 
ส่วนที่ 1 https://goo.gl/l4jJ2R
ส่วนที่ 2 https://goo.gl/GiSZP7
ส่วนที่ 3 https://goo.gl/j6ag39
 » รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้
เทศบาลตำบลแม่จัน ประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สังกัดเทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 » รับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รับสมัครคัดเลือก
พนักงานเทศาลสายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 7) รับสมัคร
ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 - 11 สิงหาคม 2558 รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพทื 0-5377-1369-70
 » รับสมัครสอบคัดเลือก รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศ
ทศบาลตำบลแม่จัน  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย รับสมัครสอบคัดเลือก
พนักงานเทศบาลสายงานบริหารเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน
ในตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7) รับสมัครระหว่าง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 - 11 สิงหาคม  2558  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5377-1369-70
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
  »  ประกาศจากเทศบาล
  หัวเรื่อง
 » รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 » บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 » รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์(ภาค ค.)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 » ปรกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
ปรกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  อ่านประกาศจากเทศบาลอื่นๆ
  »  เว็บบอร์ด
คำถามที่
คำถาม [จำนวนคำตอบ]
ผู้ถาม[วันที่ถาม]
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถ [0] srikrung.cc [22-04-2014 ]
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถ [0] srikrung.cc [17-04-2014 ]
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถ [0] srikrung.cc [10-04-2014 ]
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถ [0] srikrung.cc [09-04-2014 ]
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถ [0] srikrung.cc [01-04-2014 ]
 
 

 

 

 

 

 

 
© เทศบาลตำบลแม่จัน 
555 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 0-5377-1369-70, 0-5377-1546, 0-5377-2154, โทรสาร 0-5377-2565