» ประวัติ และข้อมูลทั่วไป
    + ข้อมูลทั่วไปของท้องถิ่น
    + ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ 2
       ระบบบริการสาธารณูปโภค
       ขั้นพื้นฐาน
    + ด้านเศรษฐกิจ 2
    + ด้านสังคม 2
    + ศักยภาพของท้องถิ่น
 » โครงสร้าง
     การแบ่งส่วนราชการ
 » ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 » ทำเนียบบุคลากร
 » อำนาจหน้าที่
 » แผนพัฒนา 3 ปี
 » วิสัยทัศน์ พันธกิจ
     จุดมุ่งหมาย
 » ภาพกิจกรรมแม่จัน
นางสาวปิยนุช  ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน
 
 
 
 

“แม่จันน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  นำเศรษฐกิจพัฒนาการศึกษา  พาชุมชนเข็มแข็ง” 

  »  เทศบาลตำบลแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจสำคัญ ในการปฏิบัติ  เพื่อคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้บรรยากาศของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่สร้างกระบวนการกระจายอำนาจ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลในฐานะหน่วยงาน ในการบริหารงานท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการ ในหลายรูปแบบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้ความสำคัญ กับการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระ ในการกำหนดนโยบายการ ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชน และความเป็น อิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การ บริหารงานบุคคล การเงิน และการคลังและมีอำนาจหน้าที่ ของตนเองโดยเฉพาะ
  »  ข่าวประกวดราคา
ลำดับ วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
1 12-05-2014 09:47:01  » สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
เทศบาลตำบลแม่จัน มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามรายละเอียดดังนี้
2 13-03-2014 15:17:33  » สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รางระบายน้ำและบ่อพ
เทศบาลตำบลแม่จัน มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รางระบายน้ำและบ่อพัก ตามรายละเอียดดังนี้
3 22-10-2013 15:57:03  » เปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหาร
เทศบาลตำบลแม่จัน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภาคเรียนที่ 2/2556 ตามรายละเอียดดังนี้
4 22-10-2013 15:23:44  » สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื
เทศบาลตำบลแม่จัน มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภาคเรียที่ 2/2556 ตามรายละเอียดดังนี้
5 13-09-2013 15:34:16  » สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายสำนักงาน(ครั้งที่ 5)
เทศบาลตำบลแม่จัน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน (ครั้งที่ 5) ตามรายละเอียดดังนี้
    อ่านข่าวประกวดราคาอื่นๆ
  »  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หัวเรื่อง
 » รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน
เทศบาลตำบลแม่จัน จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เป็นสายงานผู้บริหาร จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้
 » แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช
เทศบาลตำบลแม่จัน ขอประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช้าง ตามรายละเอียดดังนี้
 » คำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช้าง
เทศบาลตำบลแม่จัน ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช้าง ตามรายละเอียดดังนี้
 » ข้อมูลบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่จัน
        เทศบาลตำบลแม่จัน  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูล ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อได้ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลเพื่อประโยชน์
ในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลแม่จัน  รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ

  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
  »  ประกาศจากเทศบาล
  หัวเรื่อง
 » สอบราคาจ้างหมาปรับปรุงระบบแสงสว่างไฟฟ้าสาธารณะชนิด
เทศบาลตำบลแม่จัน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบแสงสว่างไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดหลอด LED ตามรายละเอียดดังนี้
 » สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ-บ่อพัก ถนนปงตอง
เทศบาลตำบลแม่จัน มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ-บ่อพัก ถนนปงตอง ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตามรายละเิอียดดังนี้
 » สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องเก็บของศาลาบำเพ็ญกุศล
เทศบาลตำบลแม่จัน มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องเก็บของศาลาบำเพ็ญกุศล ตามรายละเอียดดังนี้
 » รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ
เทศบาลตำบลแม่จัน  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่ง นิติกร  ระดับ 3-5/6ว จำนวน  1 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  ระดับ 3-5/6ว จำนวน  1  อัตรา
3. ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับ 3-5/6 ว จำนวน  1  อัตรา
4. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ 3-5/6 ว จำนวน  1  อัตรา
5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2-4/5 จำนวน  1  อัตรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5377-1369-70 ต่อ 135 ในวันและเวลาราชการ
  อ่านประกาศจากเทศบาลอื่นๆ
  »  เว็บบอร์ด
คำถามที่
คำถาม [จำนวนคำตอบ]
ผู้ถาม[วันที่ถาม]
sfwef [0] admin [17-07-2014 ]
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถ [0] srikrung.cc [10-05-2014 ]
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถ [0] srikrung.cc [02-05-2014 ]
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถ [0] srikrung.cc [22-04-2014 ]
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถ [0] srikrung.cc [17-04-2014 ]
 
 

 

 

 

 

 

 
© เทศบาลตำบลแม่จัน 
555 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 0-5377-1369-70, 0-5377-1546, 0-5377-2154, โทรสาร 0-5377-2565