» ประวัติ และข้อมูลทั่วไป
    + ข้อมูลทั่วไปของท้องถิ่น
    + ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ 2
       ระบบบริการสาธารณูปโภค
       ขั้นพื้นฐาน
    + ด้านเศรษฐกิจ 2
    + ด้านสังคม 2
    + ศักยภาพของท้องถิ่น
 » โครงสร้าง
     การแบ่งส่วนราชการ
 » ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 » ทำเนียบบุคลากร
 » อำนาจหน้าที่
 » แผนพัฒนา 3 ปี
 » แผนการดำเนินงาน 2558
 » วิสัยทัศน์ พันธกิจ
     จุดมุ่งหมาย
 » เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2558
 » ภาพกิจกรรมแม่จัน
 » สถานีตรวจวัดระดับน้ำ
 » มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
 » การแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 » คู่มือการพัฒนาข้าราชการตามสมรรถนะหลัก
 » สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 » ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 »ใบลา
      +ใบลาพักผ่อน
      +ใบลาป่วย คลอดบุตร กิจส่วนตัว
 »บริการประชาชน
    +แบบคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    +แบบคำขอลงทะเบียนคนพิการ
    +คู่มือบริการประชาชน
นางสาวปิยนุช  ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน
ติดตามน้ำ แม่น้ำจัน
 
 
 
 

“แม่จันน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  นำเศรษฐกิจพัฒนาการศึกษา  พาชุมชนเข็มแข็ง” 

  »  เทศบาลตำบลแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจสำคัญ ในการปฏิบัติ  เพื่อคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้บรรยากาศของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่สร้างกระบวนการกระจายอำนาจ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลในฐานะหน่วยงาน ในการบริหารงานท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการ ในหลายรูปแบบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้ความสำคัญ กับการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระ ในการกำหนดนโยบายการ ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชน และความเป็น อิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การ บริหารงานบุคคล การเงิน และการคลังและมีอำนาจหน้าที่ ของตนเองโดยเฉพาะ
  »  ข่าวประกวดราคา
ลำดับ วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
1 15-03-2016 15:13:10  » การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีต
เทศบาลตำบลแม่จัน มีความประสงค์จะทำการก่อสร้างเทลานตอนกรีตบริเวณดงหอ ซ.1 และศาลเจ้าพ่อ หมู่ที่ 8 ตามรายละเอียดแนบ
2 04-03-2016 09:57:39  » การเปิดเผยราคากลาง ซื้อวัสดุการศึกษา
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 43 รายการ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน
3 08-02-2016 11:10:41  » การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย จ้างเหมาก่อสร้างราง
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเสื้อบ้าน(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 8
4 08-02-2016 11:09:18  » สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8
5 01-02-2016 10:43:26  » การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย จ้างเหมาก่อสร้างราง
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำภายในฌาปนสถาน หมู่ 5
    อ่านข่าวประกวดราคาอื่นๆ
  »  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หัวเรื่อง
 » ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559
ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559
 » ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558
ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558
 » ขอเชิญชวนร่วมโครงการ “ปั่นเพื่อพ่อ”
ขอเชิญชวนร่วมโครงการ “ปั่นเพื่อพ่อ”
 » แม่จันถนนคนเดิน คนดอย
ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมและซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องเล่น เครื่องใช้ ตลอดจนอาหาร ผัก ผลไม้อันหลากหลาย มากมาย ของทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ บริเวณแม่จันถนนคนเดิน (ถนนหิรัญนคร)  หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จัน  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
  »  ประกาศจากเทศบาล
  หัวเรื่อง
 » รับโอนพนักงานครูเทศบาล พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นแ
รับโอนพนักงานครูเทศบาล พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการครูประเภทอื่น
 » รับโอนพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื
รับโอนพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่เคยดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยการท้องถิ่น
 » รับโอนพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื
รับโอนพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
 » การกาศแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่จัน 
www.maechan.go.th
  อ่านประกาศจากเทศบาลอื่นๆ
  »  เว็บบอร์ด
คำถามที่
คำถาม [จำนวนคำตอบ]
ผู้ถาม[วันที่ถาม]
12345 [6] admin [17-11-2015 ]
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถ [0] srikrung.cc [17-04-2014 ]
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถ [0] srikrung.cc [10-04-2014 ]
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถ [0] srikrung.cc [09-04-2014 ]
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถ [0] srikrung.cc [01-04-2014 ]
 
 

 

 

 

 

 

 
© เทศบาลตำบลแม่จัน 
555 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 0-5377-1369-70, 0-5377-1546, 0-5377-2154, โทรสาร 0-5377-2565