เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

วิสัยทัศน์ – พันธกิจ

เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 787 ครั้ง

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่จัน

     “แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง”

 

พันธกิจเทศบาลตำบลจัน

    1. จัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ สิ่งสาธารณประโยชน์ และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
    2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    3. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค
    4. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเน่าเสีย และมูลภาวะต่างๆ
    5. ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
    6. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมผู้ด้อยโอกาสและผู้มีปัญหาทางสังคม
    7. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรีและผู้สูงอายุ
    8. จัดให้มีและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
    9. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม กีฬา นันทนาการแก่เยาวชนและประชาชน
   10. ส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพของประชาชน

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

    1. การคมนาคมสะดวก ประชาชนได้รับบริการจากสาธารณประโยชน์อย่างทั่วถึง
    2. ประชาชนได้รับบริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    3. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพครบทุกด้าน
    4. บ้านเมืองสะอาด น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
    5. ประชาชนมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม
    6. ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีปัญหาทางสังคม ผู้ติดเชื้อเอดส์ ได้รับการสงเคราะห์และมีสวัสดิการ
    7. ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ได้รับการดูแล มีสวัสดิการตามความเหมาะสม
    8. ประชาชนทุกระดับได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการศึกษา
    9. เยาวชนในท้องถิ่นรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีกิจกรรมการกีฬาต่อต้านภัยยาเสพติด
    10. ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำ มีการรวมกลุ่ม จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ชุมชนเข้มแข็ง