เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 , เปิดอ่าน 845 ครั้ง

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

    ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน

    แนวทางการพัฒนา

 1. ส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและในวัยเรียน
 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพ
 3. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เด็ก เยาวชนและประชาชน

    ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

     แนวทางการพัฒนา

 1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย และแก้ไขมลภาวะ
 3. เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน
 4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก          

     ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางการพัฒนา

 1. ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ พนังกั้นดินพังระบบป้องกันน้ำท่วมให้อยู่ในสภาพดีได้มาตรฐาน
 2. ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ครอบคลุมและมีมาตรฐาน
 3. การดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า น้ำประปาและการบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้น่าอยู่สวยงาม

     ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

     แนวทางการพัฒนา

 1. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพ
 2. ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่แก่สังคม
 3. สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน โดยยึดค่านิยมหลักของคนไทย
 4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น

     ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

     แนวทางการพัฒนา

 1. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชาติ
 2. ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 4. ยกย่อง เชิดชู บุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม

     ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริการสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

     แนวทางการพัฒนา

 1. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชนและการจัดการบริการสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัย สิ่งแวดล้อม ยาเสพติด และโรคเอดส์
 2. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค
 3. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 4. ปรับปรุงตลาดสด ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย แผงลอยให้ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัย
 5. จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้มีปัญหาทางสังคม
 6. ส่งเสริมสนับสนุนคลังปัญญาผู้สูงอายุและตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

     ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และการให้บริการ

     แนวทางการพัฒนา

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตามหลัก ธรรมาภิบาล
 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
 3. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานให้พร้อมสำหรับการให้บริการประชาชนตลอดจนพัฒนาระบบจัดหารายได้ของเทศบาล
 4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติอื่น
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 6. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 7. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการและการสัญจร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน