» ประวัติ และข้อมูลทั่วไป
    + ข้อมูลทั่วไปของท้องถิ่น
    + ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
       ระบบบริการสาธารณูปโภค
       ขั้นพื้นฐาน
    + ด้านเศรษฐกิจ
    + ด้านสังคม
    + ศักยภาพของท้องถิ่น
 » โครงสร้าง
     การแบ่งส่วนราชการ
 » ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 » ทำเนียบบุคลากร
 » อำนาจหน้าที่
 » แผนพัฒนา 3 ปี
 » วิสัยทัศน์ พันธกิจ
     จุดมุ่งหมาย
 » ภาพกิจกรรมแม่จัน
นางสาวปิยนุช  ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  »  ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จัน
นางสาวปิยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน
 
นายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

นางอนงค์ วงค์ใหญ่
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

 
   

นายชาญชัย ตั้งกองเกียรติ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน
 
 
ฝ่ายนิติบัญญัตเทศบาลตำบลแม่จัน
นายธีรศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่จัน
 
นายมณีรัตน์ วงศ์ปินตา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่จัน
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน
 
นายบุญชม คิ้วดวงตา
นางวาสนา ธิขวัญ
นายประดิษฐ์ ยาวิละ
ส.ต.ต.จักรพงษ์ โปทาวี
นายสวย รินนายรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายประเสริฐ อุดมชาติ
นายอาทิตย์ เขื่อนเพชร
นางสมใจ ศาสตร์แย้ม
ิ นายกฤษนัย เยาว์ธานี
นางแสงอรุณ ศรีปินตา
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
 
โครงสร้างส่วนราชการ
นายสงวน ตุ่นหนิ้ว
ปลัดเทศบาล
พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายอาทิตย์ พ้นภัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางกิ่งกาญจน์ ชูสกุลพัฒนา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสุพิน วัฒนา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

นายอาทิตย์ พ้นภัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
หัวหน้ากองการศึกษา

 
พนักงานและพนักงานจ้างสำนักปลัดเทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5377-1369-70

จากซ้ายไปขวา
แถวที่ 1.

1.นางสาวมยุรี แก้วปัญโย จนท.บริหารงานทั่วไป 2. นางสาวอภิณญา สุขเสน ผช.จนท.ธุรการ 3. นางจิตราพร อินทรีย์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 4. นางจันทร์เพ็ญ โชติพันธุ์ จนท.ทะเบียนราษฎร 5. นางสาวจิราพร ทะเขียว บุคลากร
6.นางวรรณฤดี ไชยกุล จนท.ทะเบียนและบัตร

แถวที่ 2.

1. นายพงษ์ศิริ ประดิษฐ์ค่าย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 2. พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 3. นายทนงศักดิ์ เงินปา พนักงานขับรถยนต์

จากซ้ายไปขวา
แถวที่ 1.
1.นายนิราช ข่มพิศ จนท.เทศกิจ 2.นายจันทร์ คืนมาเมือง พนักงานดับเพลิง 3. นายอุเทน สุเตนัน พนักงานดับเพลิง 4. นายอำนาจ เขื่อนคำแสน จนท.เทศกิจ
แถวที่ 2.
1.นายสำเริง หลานป้อ พนักงานดับเพลิง 2. นายศรีทน ดอกนาม พนักงานดับเพลิง 3. นายนคร คำเปี้ย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4. นายสุชาติ ไชยชนะ พนักงานดับเพลิง
 
พนักงานและพนักงานจ้างกองช่าง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5377-1369-70 ต่อ 133

แถวหน้า จากซ้ายไปขวา
1.นายอนุวัฒน์ สำราญ นายช่างโยธา
2.นายรัมพรรณ คำเขียว คนงาน
3.นายอาทิตย์ พ้นภัย ผู้อำนวยการกองช่าง
4.นางอมรรัตน์ ไววงค์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
5.นายสุรสิทธิ ทรายหมอ นายช่างโยธา
6.นายบุญชนะ พ้นภัย คนงาน

แถวหลัง จากซ้ายไปขวา
1.นายฉลอง อุ่นเมือง คนงาน
2.นายสุชาติ จันทาพูน ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
3.นายธนมกร ธิตาเมือง คนงาน
4.นายทศวรรษ ข่ายสุวรรณ สถาปนิค
5.นายสุวัด นันตา คนงาน
6.นายกมล ปาละกา คนงาน
 
พนักงานและพนักงานจ้างกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5377-1369-70 ต่อ 115
แถวหน้า จากซ้ายไปขวา
1.นางเพลินทิพ ขัดคำกอง นักวิชาการพัสดุ
2.นางสาวทัศนีย์ ยอดสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
3.นางกิ่งกาญจน์ ชูสกุลพัฒนา ผู้อำนวยการกองคลัง
4.นางนงค์เยาว์ วุฒิอดิเรก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
5.
แถวหลัง จากซ้ายไปขวา
1.นายเกรียงศักดิ์ ยืนยงแสน คนงาน
2.นายอธิป รินทร์เขียว พนักงานขับรถยนต์
3.นายไกรลาศ ชัยชมภู เจ้าหน้าที่ทะเีบียนทรัพย์สิน
4.
 
พนักงานและพนักงานจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5377-1369-70 ต่อ 114
แถวหน้า จากซ้ายไปขวา
1. นายพิบูลย์ ก้างออนตา คนงาน 2.นางสุพัส โชติ หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 3.นางสาวจันทร์ศรี ชัยพรม ผช. นักพัฒนาชุมชน 4. นางสุพิน วัฒนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 5. นางสาวสุพรรษา คำหล้าทราย ผช.จนท.บันทึกข้อมูล 6. นายสองเมือง ศิริ คนงาน

แถวที่ 2 จากซ้ายไปขวา
1. นายคำปัน มูลกาศ คนงาน 2. นายบุญศรี กุณะกันตี คนงาน 3. นายศุภกร อินทะวงค์ คนงาน 4. นายสมาน อินทะวงค์ คนงาน 5.นายเีนียม ใจฉ่ำ พนักงานขับรถยนต์ 6.นายสมบูรณ์ สมเป็งวัน คนงาน

แถวที่ 3 จากซ้ายไปขวา
1. นายอินแสง ไชยอิ่นคำ คนงาน 2. นายทันใจ ผางคำ พนักงานขับรถยนต์ 3. นายดวงจันทร์ จันทะวงค์ พนักงานขับรถยนต์ 4.นายศรีทุด จินดาหลวง คนงาน 5.นายบุญปั๋น ปาละกา คนงาน 6.นายประชา ดวงคำใจ คนงาน 7.นายอุดมศักดิ์ จันทาพูน คนงาน
 
พนักงานและพนักงานจ้างกองการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร 0-5377-2565/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0-5366-0835
จากซ้ายไปขวา
1.นายประพันธ์ บุญปัน ผช.จนท.ธุรการ 2. นางอำภรณ์ บุญรัตน์ หน.ฝ่ายบริหารงานการศึกษา 3. นายอาทิตย์ พ้นภัย ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา 4. นางกุลพัชร กันทะรส จพง.ธุรการ 5. นายจิรชาติ ชุมภู ผช.จนท.สันทนาการ
 
พนักงานและพนักงานจ้างกองการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร 0-5377-2565/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0-5366-0835

แถวหน้า จากซ้ายไปขวา
1.นางสาวณิชกุล หล้าตั้ง ครูผู้ดูแลเด็ก 2.นางสาวจินดาพร โนราช ครูผู้ดูแลเด็ก 3.นางสาวสิรินยา กันทะดง ผู้ดูแลเด็ก 4.นางสาวทิพพวรรณ์ กาวิลาวัน ผู้ดูแลเด็ก 5.นางสาวชญานันท์ นามยี่ ผู้ดูแลเด็ก 6.นางสาวสายฝน กองแสง ผู้ดูแลเด็ก 7.นางศรีไพ วัฒนะวงค์ ผู้ดูแลเด็ก

แถวที่ 2 จากซ้ายไปขวา
1.นางวรรณภา จันโจ๊ก ครูผู้ดูแลเด็ก 2.นางวันเพ็ญ คุณยศยิ่ง ครูผู้ดูแลเ็ด็ก 3.นางสาวฉันทะรัตน์ จึนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.นางสาววิลาสินี แซ่ว่าง ครูภาษาจีน 5.นางสาวจำเรียง มงคลดี ผู้ดูแลเด็ก 6. นางสาววิภาวิณี แสงเงินรอด ผู้ดูแลเด็ก 7.นางณัฎฐ์ธยาน์ ศรีวงศ์ไชย ผู้ดูแลเด็ก

คณะกรรมการชุมชนแม่ัจัน หมู่ที่ 2

แถวหน้า จากซ้ายไปขวา
1.นางลักษณ์ศิณีย์ โกสาวรรณ์ กรรมการชุมชน 2. นางนวลจันทร์ เสาร์แดน ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานกรรมการชุมชน 3. นางสมนึก ใจฉ่ำ กรรมการชุมชน

แถวที่ 2 จากซ้ายไปขวา
1.นายชัยฤทธิ์ อภิขจรทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2. นายคำปัน หมอลำสา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3. นายสม อภิขจรทรัพย์ กรรมการชุมชน 4.นายศรัณย์ธิป ธิขวัญ กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนแม่ัจันตลาด หมู่ที่ 3

แถวหน้า จากซ้ายไปขวา
1.นางสาววิไลวรรณ ปัญบือ กรรมการชุมชน 2. นางดวงจันทร์ เมืองวงศ์ กรรมการชุมชน 3. นางสาวอรพินท์ กันทะ ผู้ใหญ่บ้าน/ ประธานกรรมการชุมชน 4.นางจินตนา เลวัน กรรมการชุมชน 5.นางสาวเพ็ญศรี นุกูล กรรมการชุมชน

แถวที่ 2 จากซ้ายไปขวา
1.นายสุวรรณ์ อนันทะสา กรรมการชุมชน 2. นายครรชิต ขันคำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

คณะกรรมการชุมชนเด่นป่าสัก หมู่ที่ 4

แถวหน้า จากซ้ายไปขวา
1.นางหยกฟ้า นามฝาง กรรมการชุมชน 2. นางบัวผัด จันทาพูน กรรมการชุมชน 3. นางจันทรา แสนเรือง กรรมการชุมชน 4.นางจินตตกานต์ โปธาวี กรรมการชุมชน 5.นางเทียมตา โชติ กรรมการชุมชน 6.นางลำดวน คิ้วดวงตา กรรมการชุมชน

แถวที่ 2 จากซ้ายไปขวา
1.พ.ต.ท. ถวิล สุวรรณ กรรมการชุมชน 2. นายสมยศ นามฝาง กรรมการชุมชน 3.นางสาวพัชรา เหล็กกล้า ประธานกรรมการชุมชน 4.นายอนันต์ ปันปิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 5. นายสวาท คิ้วดวงตา กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนปงตอง หมู่ที่ 5

แถวหน้า จากซ้ายไปขวา
1.นายประยูร กาธิเทศ กรรมการชุมชน 2. นางยุพิณ ชัยชนะ กรรมการชุมชน 3. นางจันทร์สม กันทะพงศ์ ประธานกรรมการชุมชน 4.นางสมสาย ปินตาเทพ กรรมการชุมชน 5.นางสุพัตรา สุรินกาศ กรรมการชุมชน 6.นางจิราพร สุริยะ กรรมการชุมชน

แถวที่ 2 จากซ้ายไปขวา
1.นายสหรัฐ กันทะพงศ์ กรรมการชุมชน 2. นายจำรอง สุรินกาศ กรรมการชุมชน 3.นางปฏิญญา สุรินแปง กรรมการชุมชน 4.นางลำดวน แก้วคงที กรรมการชุมชน 5. นางสาวจีรวรรณ จิระมานิต กรรมการชุมชน 6. นางสาวยุพาวัลย์ ชัยชนะ กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนเหมืองฮ่อ หมู่ที่ 7

แถวหน้า จากซ้ายไปขวา
1.นางขันทอง แปงชมภู กรรมการชุมชน 2. นางสุดาพร คุณยศยิ่ง กรรมการชุมชน 3. นางโสทอน พัวตระกูล กรรมการชุมชน 4.นางกรรณิการ์ เทพโพธา ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานกรรมการชุมชน 5.นางกัญจนา กาศโอสถ กรรมการชุมชน 6.นางสุทัศ คุณยศยิ่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

แถวที่ 2 จากซ้ายไปขวา
1.นายสันติ ติลา กรรมการชุมชน 2. นายทรงศักดิ์ พัวตระกูล กรรมการชุมชน 3.นางวราภรณ์ ด่านเจริญรักษ์ กรรมการชุมชน 4.นายอภิเดช ติลา กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนศาลา หมู่ที่ 8

แถวหน้า จากซ้ายไปขวา
1.นางสาวเข็มทอง ไชยมูลมั่ง กรรมการชุมชน 2. นางบัวผัด มณีชัย กรรมการชุมชน 3. นายสำเภา นันชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 4.นางอรพินท์ ชัยมูลมั่ง ประธานกรรมการชุมชน 5.นางฉวีวรรณ สาระกิจ กรรมการชุมชน 6.นางมีนา ไชยยา กรรมการชุมชน

แถวที่ 2 จากซ้ายไปขวา
1.นายวิรัตน์ ติวงษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2. นายสมศักดิ์ ใจอยู่ กรรมการชุมชน 3.นาธวัช ไชยยา กรรมการชุมชน 4.นายเสมียน คุณพรม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 
© เทศบาลตำบลแม่จัน 
555 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 0-5377-1369-70, 0-5377-1546, 0-5377-2154, โทรสาร 0-5377-2565