» ประวัติ และข้อมูลทั่วไป
    + ข้อมูลทั่วไปของท้องถิ่น
    + ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
       ระบบบริการสาธารณูปโภค
       ขั้นพื้นฐาน
    + ด้านเศรษฐกิจ
    + ด้านสังคม
    + ศักยภาพของท้องถิ่น
 » โครงสร้าง
     การแบ่งส่วนราชการ
 » ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 » ทำเนียบบุคลากร
 » อำนาจหน้าที่
 » แผนพัฒนา 3 ปี
 » วิสัยทัศน์ พันธกิจ
     จุดมุ่งหมาย
 » ภาพกิจกรรมแม่จัน
นางสาวปิยนุช  ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน
 
 
 

 

 

 
 
  »  โครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ
     
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  เทศบาลตำบลแม่จัน
 
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 7)

 
   
|
   
   
                  |-------------
------------------
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
|
   
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 6)

_________|_________
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 7)
                  __________|________________________________________________________|__________
|
|
|
|
|
สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป 7)
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง 7)
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง 7)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข 7)
กองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา 7)
         
1) ฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป 6)
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน
- งานทะเบียนราษฎร
- งานนิติการ

2) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป 6)
- งานธุรการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานรักษาความสงบ
- งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
1) ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง 6)
- งานธุรการ
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี

2) ฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง 6)
- งานพัฒนารายได
้ - งานเร่งรัดรายได้
- งานผลประโยชน์
- งานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน
1) ฝ่ายแบบแผนและ ก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง 6)
- งานธุรการ
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง

2) ฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง 6)
- งานสาธารณูปโภค
- งานจัดสถานที่และ การไฟฟ้าสาธารณะ
1) ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข 7)
- งานธุรการ
- งานสุขาภิบาลอนามัยและ สิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด

2) ฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6)
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบ คุมโรคติดต่อ - งานสัตวแพทย์
1) ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา 6)
- งานบริหารการศึกษา
- งานพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© เทศบาลตำบลแม่จัน 
555 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 0-5377-1369-70, 0-5377-1546, 0-5377-2154, โทรสาร 0-5377-2565