» ประวัติ และข้อมูลทั่วไป
    + ข้อมูลทั่วไปของท้องถิ่น
    + ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
       ระบบบริการสาธารณูปโภค
       ขั้นพื้นฐาน
    + ด้านเศรษฐกิจ
    + ด้านสังคม
    + ศักยภาพของท้องถิ่น
 » โครงสร้าง
     การแบ่งส่วนราชการ
 » ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 » ทำเนียบบุคลากร
 » อำนาจหน้าที่
 » แผนพัฒนา 3 ปี
 » วิสัยทัศน์ พันธกิจ
     จุดมุ่งหมาย
 
นางสาวปิยะนุช  ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แจ้งประกาศรับสมัครเรียนต่อปริญญาโท

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ศูนย์รับสมัครบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

88/15 ถ.อุตรกิจ (ด้านข้างห้างอภิพลาซ่า)จ.เชียงราย

โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาภูมิภาค

(Interdisciplinary for the Region Development) IRD

ติดต่อสอบถามรายละเอียด คุณ จันทร์นภา แก้วอุด โทร: 089-110-4427รับสมัคร

จบปริญญาตรีทุกสาขา เรียนปริญญาโทหลักสูตร

1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) : M.P.A.

2. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) : M.Ed.

3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) : M.B.A.รายละเอียดการเรียน ( เรียน เสาร์ / อาทิตย์)

ระยะเวลาการศึกษา 1-2 ปี (ขึ้นอยู่กับแผนการศึกษา และผลการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท

(มีทุนศึกษาดูงานต่างประเทศทุกสาขา)ปีการศึกษา 2556 เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2556

วิทยาลัยให้ทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการทุกประเภท

หน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการเอกชน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม : เราดูแลท่านเสมือนญาติสนิทเพื่อนที่ใกล้ชิด


โดยคุณ : junnapaK   [11-03-2013 14:28]Login
Password


 
 
© เทศบาลตำบลแม่จัน 
4  อาคารกาญจนาภิเษก  ถนนหิรัญนคร  ตำบลแม่จัน  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5377-1369-70, 0-5377-1546, 0-5377-2154, 0-5377-2565   โทรสาร 0-5377-2565