ระบบสร้าง QR Code เทศบาลตำบลแม่จัน

ใส่ URL ที่ต้องการสร้าง QR Code ตรงนี้

https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chl=http://www.maechan.go.th&chs=400x400&choe=UTF-8