เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

สรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฏาคม 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563