เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   คู่มือนักทรัพยากรบุคคล   คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง   คู่มือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน   คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ   คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนา ในระดับพื้นที่   คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน   คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ   คู่มือการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่จัน   คู่มือแนะนำ การชำระภาษีของเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปี 2565   ทะเบียนคนเกิด   ทะเบียนคนตาย   ทะเบียนเพิ่มชื่อบุคคลเข้าทะเบียนบ้าน   การแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการตามสมรรนะหลัก

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น