เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

เทศบัญญัติเทศบาลต่างๆ
  เทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2567   ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง ความคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2548   เทศบัญญติ เรื่อง กิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2543   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2566   เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2543   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง ทำการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ. 2566   สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2549   ตลาด พ.ศ. 2543   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2549 ประเภท ดิสโก้เทคและคาราโอเกะ   สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2543   เหตุรำคาญ พ.ศ. 2543   การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549   เทศบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตลาดสด พ.ศ. 2561   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2557   การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2557   เทศบัญญัติการควบคุมควันไฟฝุ่นละอองและหมอกควันจากการเผา พ.ศ.2561   การทบทวน แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลแม่จัน   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น