เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์

เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 2191 ครั้ง

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่จัน

     “ ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ ”

 

เป้าประสงค์

  1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค พื้นที่ในเขตเทศบาลสะอาด น่าอยู่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
  2. การบริหารแบบมีส่วนร่วม การให้บริการมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาเมือง การคมนาคมสะดวกสิ่งสาธารณประโยชน์ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐาน
  3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
  4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ เยาวชนและประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬา นันทนาการ บำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. ประชาชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น