เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 2256 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

 1. การจัดการบริการสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัย สิ่งแวดล้อม ยาเสพติดและโรคเอดส์
 2. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค
 3. พัฒนาตลาดสด ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย แผงลอยให้ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัย
 4. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 5. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย และแก้ไขมลภาวะ
 7. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
 8. เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การให้บริการและการพัฒนาเมือง

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล
 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปราบการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
 3. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานให้พร้อมสำหรับการให้บริการประชาชนตลอดจนพัฒนาระบบจัดหารายได้ของเทศบาล
 4. การอำนวยความสะดวกและการให้บริการ
 5. ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ พนังกั้นดินพัง ระบบป้องกันน้ำท่วมให้อยู่ในสภาพดีได้มาตรฐาน
 6. ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ครอบคลุมและมีมาตรฐาน
 7. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้น่าอยู่สวยงาม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและในวัยเรียน
 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพ
 3. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เด็ก เยาวชนและประชาชน
 4. บำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพ
 2. สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน โดยยึดค่านิยมหลักของคนไทย
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน
 4. จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
 5. ส่งเสริมสนับสนุนคลังปัญญาผู้สูงอายุและตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น