เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

การกำกับดูแลป้องกันการทุจริต
  แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินตามธรรมจรรยา ปี 2566   รายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2667   รายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2666   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลแม่จัน (พ.ศ.2566 - 2570)   รายงานผลคะแนน ITA   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)   ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลแม่จัน   คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงาน   รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลแม่จัน   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลแม่จัน   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานด้วยความสุจริต   นโยบายของฝ่ายบริหารด้านการป้องกันและปรามปราบการทุจริต   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่จัน   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564   สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (2560 - 2564)   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 - 2564)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น