เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

งานการเจ้าหน้าที่
  สรุปรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   องค์ความรู้ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย   การมอบอำนาจ/รักษาราชการแทน   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน   มาตรฐานตำแหน่งในระบบแท่ง ประเภททั่วไป   มาตรฐานตำแหน่งในระบบแท่ง ประเภทวิชาการ   มาตรฐานตำแหน่งในระบบแท่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น   มาตรฐานตำแหน่งในระบบแท่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น   พจนานุกรมสมรรถนะ ทุกสายงาน   หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร   หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ   หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   รายงานการประเมินผลตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลาการในหน่วยงานและการปฎิบัติงานประจำปีของบุคลากร   มาตรฐานทางจริยธรรม/จรรยาบรรณของบุคลากรและผลการประเมินแต่ละรอบ ปีงบประมาณ   แผนอัตรากำลัง 3 ปี   แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path)   แผนพัฒนาบุคลากร/ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร   คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คู่มือ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น