เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

งานพัฒนาชุมชน
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552   แบบฟอร์มผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546   มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ   คู่มือการใช้มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   กฏกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548   ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน   รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ   ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   ฐานข้อมูลผู้พิการ   ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ   คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพงานพัฒนาชุมชน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น