เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

เทศบาลตำบลแม่จัน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. ได้ออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายกรณีวาตภัย ฝน ฟ้าคะนอง. เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563