เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

ข่าวประชาสัมพันธ์สภาเทศบาลตำบลแม่จัน
  ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จันครั้งแรก ประจำปี 2564 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน