เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2567
  o1 โครงสร้าง   o2 ข้อมูลผู้บริหาร   o3 อำนาจหน้าที่   o4 ข้อมูลการติดต่อ   o5 ข่าวประชาสัมพันธ์   o6 Q&A   o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   o11 คู่มือหรือแนวทางการใช้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ   o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ   o13 E - Service   o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม   o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   o24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   o25 การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม   o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy   o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา   o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน   o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี   o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น