เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
แม่จันถนนคนเดิน ถนนคนดอย

เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2562 , เปิดอ่าน 756 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่จัน ขอเชิญชวนเที่ยวแม่จันถนนคนเดิน - ถนนคนดอย  ทุกวันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  ณ บริเวณถนนหิรัญนคร หน้าที่ว่าการอำเภอแม่จัน  

โดยมีสินค้าหลากหลายรูปแบบ เช่น สินค้าพื้นเมือง  สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง สินค้าแปลก ๆ ที่หาได้ยากตามฤดูกาล สินค้าจากกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เสื้อผ้า สินค้าอุปโภค บริโภคต่าง ๆ มากมาย