เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th
จดหมายข่าว ทต.แม่จัน
ระบบสารสนเทศ
คู่มือประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2567
กิจกรรม - ผลงาน ของเทศบาลตำบลแม่จัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่จัน
...
ข่าวประกวดราคา เทศบาลตำบลแม่จัน
เว็บบอร์ด กระทู้ถาม-ตอบ
วีดีโอ
ข่าวเชียงราย / ข่าวเทศกาล / งานเชียงราย
หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.2/10375-10446  หนังสือลงวันที่: 19/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 19/07/2567

  การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ที่มีความโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.2/ว3098  หนังสือลงวันที่: 19/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 19/07/2567

  การดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายพลเมืองคุณภาพ

หน่วยงาน : กต.  เลขที่หนังสือ: มท 0818.2/ว3085  หนังสือลงวันที่: 18/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 19/07/2567

  การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกับเครือข่ายประชาธิปไตย

หน่วยงาน : กต.  เลขที่หนังสือ: มท 0818.2/ว3068  หนังสือลงวันที่: 17/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 18/07/2567

  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนจัดกิจกรรม รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day) พร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.5/ว3084  หนังสือลงวันที่: 18/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 18/07/2567

  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.4/ว3019  หนังสือลงวันที่: 15/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 18/07/2567

  ขอส่งกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ (ฉบับที่ 2) พศ. 2567

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.6/ว3071  หนังสือลงวันที่: 17/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 18/07/2567

  ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2567

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.6/ว3070  หนังสือลงวันที่: 17/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 18/07/2567

  คู่มือแนวทางการดำเนินการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.6/ว54  หนังสือลงวันที่: 17/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 18/07/2567

  ขอความร่วมมือประเมินตนเองผ่านระบบบริการออนไลน์ (E-service) สำหรับชุมชน และสถานศึกษา เพื่อดำเนินการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว3076  หนังสือลงวันที่: 17/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 18/07/2567

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.2/ว3054  หนังสือลงวันที่: 16/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 17/07/2567

  แนวทางการใช้บัญชีราคาประเมินที่ดิน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว3069  หนังสือลงวันที่: 17/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 17/07/2567

  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2567

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว3047  หนังสือลงวันที่: 16/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 17/07/2567

  การจัดทำแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำตามกรอบดำเนินการ 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.4/ว3062  หนังสือลงวันที่: 17/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 17/07/2567

  สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.2/ว70  หนังสือลงวันที่: 17/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 17/07/2567

  แนวทางการดำเนินการกำจัดผักตบชวาในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในระหว่างการเตรียมงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในช่วงเดือนตุลาคม 2567

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.3/ว3057  หนังสือลงวันที่: 17/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 17/07/2567

  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567)

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.2/10067-10142  หนังสือลงวันที่: 15/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 17/07/2567

  การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.8/ว3048  หนังสือลงวันที่: 16/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 16/07/2567

  การสนับสนุนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชด้วยเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ ตามมาตรการรับมือช่วงฤดูฝน ปี 2567

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.3/ว3036  หนังสือลงวันที่: 16/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 16/07/2567

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.4/ว3026  หนังสือลงวันที่: 15/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 16/07/2567

  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.7/ว3032  หนังสือลงวันที่: 15/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 16/07/2567

  ตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษา ในโครงการ (หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว3023  หนังสือลงวันที่: 15/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/07/2567

  การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว3031  หนังสือลงวันที่: 15/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/07/2567

  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว3030  หนังสือลงวันที่: 15/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/07/2567

  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว3029  หนังสือลงวันที่: 15/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/07/2567

  ขอความอนุเคราะห์สำรวจ คัดกรองเด็กและเยาวชนในโครงการ ท้องถิ่นไทยห่วงใยเด็กไทยสายตาดี

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว3024  หนังสือลงวันที่: 15/07/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/07/2567

หนังสือราชการ สถ.จ.เชียงราย
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศวันที่: 02 ก.ค. 2567

  การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนภาษีเมษายน - พฤษภาคม 2567

ประกาศวันที่: 26 มิ.ย. 2567

  การใช้โปรแกรมเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศวันที่: 20 มิ.ย. 2567

  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศวันที่: 17 มิ.ย. 2567

  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567

ประกาศวันที่: 14 มิ.ย. 2567

  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

ประกาศวันที่: 14 มิ.ย. 2567

  การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนภาษีมีนาคม - เมษายน 2567

ประกาศวันที่: 10 มิ.ย. 2567

  การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศวันที่: 29 พ.ค. 2567

  การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศวันที่: 27 พ.ค. 2567

  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศวันที่: 03 พ.ค. 2567

ข้อมูลระดับน้ำของแม่น้ำจัน แบบ Realtime
ข้อมูลประตูน้ำ เทศบาลตำบลแม่จัน
ข้อมูลระดับการแจ้งเตือนเหตุอุทกภัย เทศบาลตำบลแม่จัน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น