เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th
จดหมายข่าว ทต.แม่จัน
ระบบสารสนเทศ
คู่มือประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2567
กิจกรรม - ผลงาน ของเทศบาลตำบลแม่จัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่จัน
...
ข่าวประกวดราคา เทศบาลตำบลแม่จัน
เว็บบอร์ด กระทู้ถาม-ตอบ
วีดีโอ
ข่าวเชียงราย / ข่าวเทศกาล / งานเชียงราย
หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.4/ว1577  หนังสือลงวันที่: 11/04/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 11/04/2567

  แนวทางการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.2/ว1580  หนังสือลงวันที่: 11/04/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 11/04/2567

  การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.8/ว1572  หนังสือลงวันที่: 11/04/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 11/04/2567

  สรุปข้อสั่งการในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2567

หน่วยงาน : สล.  เลขที่หนังสือ: มท 0801.1/ว32  หนังสือลงวันที่: 11/04/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 11/04/2567

  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.3/ว4017  หนังสือลงวันที่: 11/04/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 11/04/2567

  โครงการท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : กตร.  เลขที่หนังสือ: มท 0811.1/ว1557  หนังสือลงวันที่: 10/04/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 11/04/2567

  การถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.4/ว1562  หนังสือลงวันที่: 11/04/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 11/04/2567

  แบบป้ายและประมาณการราคาโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.6/ว1570  หนังสือลงวันที่: 11/04/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 11/04/2567

  ข้อสังเกตการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว1561  หนังสือลงวันที่: 11/04/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 11/04/2567

  โครงการฝึกอบรม เรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร ในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ฯ

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว1541  หนังสือลงวันที่: 10/04/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 10/04/2567

  การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.2/ว1547  หนังสือลงวันที่: 10/04/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 10/04/2567

  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว1549  หนังสือลงวันที่: 10/04/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 10/04/2567

  รายงานผลการดำเนินการเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ชุดที่ 10

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.5/ว1555  หนังสือลงวันที่: 10/04/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 10/04/2567

  แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2567

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.2/ว1534  หนังสือลงวันที่: 09/04/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 10/04/2567

  แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2567

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.2/ว1533  หนังสือลงวันที่: 09/04/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 10/04/2567

  รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว1525  หนังสือลงวันที่: 09/04/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 09/04/2567

  การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว1523  หนังสือลงวันที่: 09/04/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 09/04/2567

หนังสือราชการ สถ.จ.เชียงราย
  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2567

ประกาศวันที่: 03 เม.ย. 2567

  การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนภาษีมกราคม - กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศวันที่: 01 เม.ย. 2567

  แจ้งการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ประกาศวันที่: 28 มี.ค. 2567

  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ New GFMIS Thai สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2/2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ประกาศวันที่: 25 มี.ค. 2567

  แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลางแร่ งวดที่ 1/2567 และงวดที่ 4/2566 เพิ่มเติม

ประกาศวันที่: 25 มี.ค. 2567

  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 1/2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566

ประกาศวันที่: 20 มี.ค. 2567

  แจ้งโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจำหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ประกาศวันที่: 20 มี.ค. 2567

  การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศวันที่: 18 มี.ค. 2567

  การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประจำเดือนภาษีธันวาคม 2566 - มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศวันที่: 06 มี.ค. 2567

  แจ้งการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ประจำเดือนมกราคม 2567

ประกาศวันที่: 01 มี.ค. 2567

ข้อมูลระดับน้ำของแม่น้ำจัน แบบ Realtime
ข้อมูลประตูน้ำ เทศบาลตำบลแม่จัน
ข้อมูลระดับการแจ้งเตือนเหตุอุทกภัย เทศบาลตำบลแม่จัน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น