เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th
จดหมายข่าว ทต.แม่จัน
ระบบสารสนเทศ
คู่มือประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2567
กิจกรรม - ผลงาน ของเทศบาลตำบลแม่จัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่จัน
...
ข่าวประกวดราคา เทศบาลตำบลแม่จัน
เว็บบอร์ด กระทู้ถาม-ตอบ
วีดีโอ
ข่าวเชียงราย / ข่าวเทศกาล / งานเชียงราย
หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.7/ว2524  หนังสือลงวันที่: 13/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 13/06/2567

  ประชาสัมพันธ์การอบรม (หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2)

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว2546  หนังสือลงวันที่: 13/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 13/06/2567

  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง สยามรัถยา : คุณูปการสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย ประจำปี เรื่อง งบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว2544  หนังสือลงวันที่: 13/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 13/06/2567

  ขอความร่วมมือจัดส่งรายชื่อบุคลากรด้านสุขภาพหรือบุคลากรที่รับผิดชอบงานสาธารณสุขเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.2/ว2542  หนังสือลงวันที่: 13/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 13/06/2567

  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับสวัสดิการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กชายแดนใต้ ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.2/8582-8585  หนังสือลงวันที่: 13/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 13/06/2567

  การเตรียมการเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.7/ว2537  หนังสือลงวันที่: 13/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 13/06/2567

  สรุปข้อสั่งการและรายงานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

หน่วยงาน : สล.  เลขที่หนังสือ: มท 0801.1/ว51  หนังสือลงวันที่: 13/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 13/06/2567

  การมอบประกาศนียบัตรและโล่รางวัลให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก นักประดิษฐ์ อถล. รักดิน รักน้ำ รักษ์โลก ประจำปี พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.3/ว2522  หนังสือลงวันที่: 13/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 13/06/2567

  สรุปผลการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ก่อนสิ้นเดือนไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2567

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.5/ว2517  หนังสือลงวันที่: 12/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 13/06/2567

  แบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืนฉบับใหม่ ประกอบเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือบำเหน็จและบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ ซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา ฯ

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.5/ว2507  หนังสือลงวันที่: 12/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 13/06/2567

  ประกาศรายชื่อผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว2513  หนังสือลงวันที่: 12/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 12/06/2567

  ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 6

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว2497  หนังสือลงวันที่: 11/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 11/06/2567

  รายงานความก้าวหน้าผลการจัดทำป้ายโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.6/ว2493  หนังสือลงวันที่: 11/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 11/06/2567

  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติชมงานนิทรรศการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567 (BKK EXPO 2024)

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.2/ว2490  หนังสือลงวันที่: 11/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 11/06/2567

  การใช้งานระบบการลงทะเบียนและฐานข้อมูลกิจการสภาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.5/ว2476  หนังสือลงวันที่: 10/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 11/06/2567

  การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว2491  หนังสือลงวันที่: 11/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 11/06/2567

  การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว2491  หนังสือลงวันที่: 11/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: ผิดผลาด

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด รูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.6/ว2463  หนังสือลงวันที่: 10/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 11/06/2567

  ขอความอนุเคราะห์ให้ความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.2/ว2467  หนังสือลงวันที่: 10/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 11/06/2567

  แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2565

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.4/ว13  หนังสือลงวันที่: 10/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 11/06/2567

  การประชุมซักซ้อมการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.4/ว2457  หนังสือลงวันที่: 10/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 10/06/2567

  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว2462  หนังสือลงวันที่: 10/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 10/06/2567

  การซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด)

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.4/ว2455  หนังสือลงวันที่: 10/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 10/06/2567

  ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว2461  หนังสือลงวันที่: 10/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 10/06/2567

  การรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว2454  หนังสือลงวันที่: 10/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 10/06/2567

  สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.4/ว2459  หนังสือลงวันที่: 10/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 10/06/2567

  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว2453  หนังสือลงวันที่: 10/06/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 10/06/2567

หนังสือราชการ สถ.จ.เชียงราย
  การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนภาษีมีนาคม - เมษายน 2567

ประกาศวันที่: 10 มิ.ย. 2567

  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

ประกาศวันที่: 04 มิ.ย. 2567

  การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศวันที่: 29 พ.ค. 2567

  การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศวันที่: 27 พ.ค. 2567

  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศวันที่: 03 พ.ค. 2567

  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศวันที่: 02 พ.ค. 2567

  การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศวันที่: 02 พ.ค. 2567

  การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนภาษีกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567

ประกาศวันที่: 29 เม.ย. 2567

  การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศวันที่: 25 เม.ย. 2567

  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2567

ประกาศวันที่: 25 เม.ย. 2567

ข้อมูลระดับน้ำของแม่น้ำจัน แบบ Realtime
ข้อมูลประตูน้ำ เทศบาลตำบลแม่จัน
ข้อมูลระดับการแจ้งเตือนเหตุอุทกภัย เทศบาลตำบลแม่จัน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น